Zorg

Zorg dragen voor alle kinderen behoort tot de kerntaken van een kwaliteitsvolle school.

Aan de hand van observaties, overlegmomenten, overgangsgesprekken en onafhankelijke toetsen willen we nagaan hoe elk kind het doet in de klas en op school. Doordat we de kinderen op alle vlakken goed leren kennen, kunnen we tijdig zicht krijgen op eventuele problemen.
Al deze bevindingen worden opgetekend in het kindvolgsysteem (kleuterschool) of leerlingvolgsysteem (lagere school). De zorgcoördinator volgt dit op en waakt er over dat elk kind de gepaste zorg krijgt.

Onze school heeft als doel dat elk kind zich maximaal kan ontwikkelen. Dit houdt in dat we via differentiatie aan de kinderen meer kansen bieden om zich op hun tempo en niveau te ontwikkelen. Via flexibele klasorganisatie zoals werken in niveaugroepen, contract- en hoekenwerk, tutorsysteem, partnerwerk, co-teaching, … kunnen we preventief ingrijpen wanneer kinderen dreigen uit te vallen en vastgestelde tekorten aanpakken. Anderzijds is het ook een manier om verdieping aan te bieden aan kinderen die nood hebben aan meer uitdaging.

Als een kind ondanks al deze preventieve acties toch problemen ondervindt, wordt het in eerste instantie geholpen door de klasleerkracht. Door de dagelijkse omgang in de klas kent de leerkracht de noden van elk kind heel goed. Het is ook de eerste persoon om probleemsignalen op te vangen via het kind of de ouders. Als ultieme verantwoordelijke voor hun leerlingen, geven de klasleerkrachten zelf zoveel mogelijk de gepaste zorg.

In onze lagere school wordt elke klasleerkracht bijgestaan door een co-teacher. Tijdens de hoofdvakken zijn er in elke klas twee leerkrachten die elkaar ondersteunen en hun expertise delen. Op deze manier is het mogelijk om in de klas te werken op niveau en tempo van elk kind en zo gericht te differentiëren en te remediëren binnen de klas. De co-teacher kan een kind ook individueel of in kleine groepjes begeleiden.

Als deze zorg niet het gewenste resultaat geeft, wordt in samenspraak met de zorgcoördinator hulp aangeboden via het zorgteam.

De zorgcoördinator is het aanspreekpunt voor alle zorgvragen van leerlingen en ouders en de brug tussen de school en het CLB of andere externe diensten (logopedisten, kinesisten, revalidatiecentra, Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg, …).
De rol van het zorgteam is ondersteuning bieden op niveau van de leerlingen en de leerkrachten.
Een specifiek probleem wordt besproken tijdens een zorgoverleg, waar samen naar oorzaken en oplossingen wordt gezocht. Het zorgteam stelt dan een handelingsplan op met daarin de afspraken over de aanpak van het probleem.
Voor sommige kinderen zal het nodig zijn een eigen leertraject uit te bouwen, aangepast aan zijn of haar mogelijkheden (curriculumdifferentiatie).
De ouders worden steeds betrokken bij het zorgtraject van hun kind.

Daarnaast is het mogelijk om met externe begeleiders zoals netwerkondersteuners, logopedisten, kinesisten, psychologen, revalidatiecentra, … samen te werken.

Samenstelling van ons zorgteam

Zorgcoördinator:

Viviane Vermeulen
Tel: 014/51 27 00  (tijdens de schooluren)
Gsm: 0494/25 73 35
E-mail: viviane.vermeulen@deknipoog.be

Zorgjuf ankerklas:

Suzanne Floren (ankerklas wiskunde 5de & 6de leerjaar)
E-mail: suzanne.floren@deknipoog.be

CLB: 

  • Lies Mertens (kinderpsychologe - onthaalteam)
  • Kathy Baert (kinderpsychologe - coördinator trajectteam)

De samenstelling van het zorgteam varieert naargelang de noden of behoeften van het kind.